Program

Hlavním cílem naší školy je výchovou, vzděláváním a sociální péčí rozvíjet osobnost všech dětí. Najít ke každému dítěti vhodný individuální přístup. Důraz je kladen na úctu k dítěti, respekt a důvěru, orientaci na jeho vnitřní aktivitu, tvořivé síly, vlastní prožitky a zkušenosti. Model rozvoje osobnosti dítěte je založen na komunikativním přístupu, partnerství a spolupráci. Snažíme se o dosažení maxima v rozvoji každého dítěte.

Zaměřujeme se především na všestranný harmonický rozvoj dítěte. Výchovně vzdělávací program „ Cesta za poznáním“ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Významně jím prolíná oblast citová, estetická, ekologická, dopravní a pohybová.

Program je dále rozpracován do tematických celků v samostatných třídních vzdělávacích programech. Ty vytváří učitelky jednotlivých tříd. Obvykle bývá rozčleněn na 14 denní témata, která jsou v souladu se ŠVP i RVP předškolního vzdělávání.

Školní vzdělávací program, jeho obsah i podmínky je možno v případě dětí nadaných přizpůsobit a doplnit nabídkou dalších aktivit /vyhláška č.73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a o vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů/ podle zájmu a schopností či mimořádného nadání dětí.

 Program obsahuje 6 integrovaných bloků:

NA ZAČÁTKU CESTY

září

BAREVNÁ CESTA

říjen, listopad 

VÁNOČNÍ ZVONĚNÍ

prosinec

ZASNĚŽENÁ CESTA

leden, únor

JARNÍ PROBOUZENÍ

březen, duben, květen

CESTA PLNÁ SLUNÍČKA

červen

 

Součástí školního vzdělávacího programu je program zdravotně bezpečnostní – Den s kolem

Mateřská škola (obě pracoviště) má k dispozici vlastní dopravní hřiště, které je vybaveno dopravními značkami, funkčním semaforem a simulovanou silnicí (jízdní pruhy, křižovatky). V době od září do října a od dubna do června je každé úterý dopoledne dopravní hřiště využíváno jednotlivými třídami (dle rozpisu, který vypracovává jedna z učitelek na celý školní rok), odpoledne umožněn přístup dětem mateřské školy v doprovodu rodičů.

Všechny děti jsou tak přirozenou, zdravou a nenásilnou formou seznamovány se základními dopravními značkami, učí se řešit jednoduché dopravní situace v praxi - jízda v pravém jízdním pruhu, přednosti v jízdě, světelná signalizace a jiné.

Rodiče respektují bezpečnostní pravidla daná školou, při jízdě na kole děti používají ochranné helmy. Tento program je dětmi i rodiči velmi oblíben.

Pro obohacení denních činností jsou nabízeny zájmové aktivity (kroužky):

  • plavecký výcvik pro předškolní děti

  • projektové dny s keramikou

  • řečová výchova (logopedie)

  • metoda Elkonin - podpora dětí v systematickém rozvoji jazykových schopností