ŘÁDNÝ ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Vážení rodiče,
děkujeme za Vaši účast v elektronické registraci k zápisu do Mateřské školy, Praha 10, Parmská 389 a CPV Bolevecká 468.
Zápis do MŠ probíhá OSOBNÍM PODÁNÍM, ÚČAST DĚTÍ NENÍ POVINNÁ.

ŽÁDÁME O DODRŽENÍ ČASOVÉHO LIMITU!

ZÁPIS PROBĚHNE VE ČTVRTEK 2.5.2024 V ČASE 8.00 - 11.30 A 12.30 – 17.00
V OBJEKTU DETAŠOVANÉHO PRACOVIŠTĚ CPV BOLEVECKÁ 468, PRAHA 10, 10900.

K ZÁPISU NEZAPOMEŇTE PŘINÉST:

  1. Váš občanský průkaz
  2. Rodný list dítěte
  3. Potvrzení od lékaře
  4. Vyplněné a podepsané prohlášení

Všechny potřebné formuláře najdete i na webových stránkách školy www.kytickova-materinka.cz v záložce Zápis do MŠ. Vytiskněte si je, řádně si prosím vše přečtěte a VYPLŇTE.

Žádost k předškolnímu vzdělávání podepíšete v den fyzického zápisu ve čtvrtek 2.5.2024 V BUDOVĚ DETAŠOVANÉHO PRACOVIŠTĚ CPV BOLEVECKÁ 468.

SPÁDOVÁ OBLAST JE MČ PRAHA 15 a platí pro děti s trvalým bydlištěm Praha 15 (Hostivař a Horní Měcholupy). PLATÍ POUZE PRO TRVALÉ BYDLIŠTĚ UVEDENÉ V OBČANSKÉM PRŮKAZU ČI VE VÝPISU EVIDENCE OBYVATEL PŘEVZATÉM Z MATRIKY PRAHY 15 KE DNI 2.5.2024. NÁJEMNÍ SMLOUVY SE JAKO DOKLAD O TRVALÉM BYDLIŠTI NEUZNÁVAJÍ.

UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE – VÝBĚR PRACOVIŠTĚ
Vážení rodiče, podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Při osobním podání budete seznámeni s tím, že mateřská škola má dvě pracoviště (MŠ Parmská 389 a CPV Bolevecká 468) a vy budete moci sdělit své preference. Při přijímání dětí bude přihlédnuto k Vašemu přání umístění na dané pracoviště. Škola si však vyhrazuje právo, v případě obsazení volných míst vybraného pracoviště, umístit dítě na pracoviště s volnou kapacitou.

K FYZICKÉMU ZÁPISU NEVYŽADUJEME VYPLNĚNÝ EVIDENČNÍ LIST, POUZE POTVRZENÍ OD LÉKAŘE.

 Seznamy přijatých dětí pod registračními čísly budou zveřejněny způsobem obvyklým, na webových stránkách školy a v informačních vitrínách obou škol počínaje dnem 31.5.2024.

ZÁPIS PRO DĚTI CIZINCŮ (viz §20 Školského zákona):
Podmínky a kritéria pro zápis platí pro všechny děti stejně.
Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání a školským službám stejný jako občané ČR.
Občané ostatních zemí mají za stejných podmínek jako občané Evropské unie přístup k předškolnímu vzdělávání, pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany.

Pro přijetí do školy jsou zákonní zástupci dítěte povinni řediteli školy prokázat oprávněnost svého pobytu na území České republiky.

Oprávněnost pobytu na území České republiky se prokazuje dokladem podle zvláštního právního předpisu.

Věřím, že vše společně zvládneme a předejdeme případným nesrovnalostem v dokumentaci a s tím související nutností přerušit správní řízení a vyžádání si doplnění chybějících údajů.

V případě individuálních dotazů a potřeby jiného způsobu podání povinné dokumentace, se neváhejte obrátit na e-mail: reditelka@kytickova-materinka.cz  

Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi!
Bc. Eva Svobodová, ředitelka MŠ

On-line den otevřených dveří

MŠ Parmská 389

CPV Bolevecká 468

Dokumenty ke stažení