Základní informace

Mateřská škola Parmská 389 je školou sídlištního typu s dobrou dopravní dostupností – zastávka MHD v dosahu. Nachází se uprostřed panelové zástavby sídliště Horní Měcholupy na území MČ Praha 15. Mateřská škola zahájila  provoz v květnu 1986. Právní subjektivitu získala v roce 1993. Od roku 1996 je příspěvkovou organizací.

Jedná se o jednopatrovou budovu se 4 třídami a kapacitou 120 dětí. Přesto, že je škola v provozu od roku 1986, její vnitřní uspořádání splňuje náročné hygienické podmínky současné doby.  V roce 2009 byla po 5 letech dokončena rozsáhlá celková rekonstrukce budovy i vnitřního vybavení. Součástí školy je školní jídelna, která zabezpečuje stravování celodenního provozu.

Zahrada poskytuje ideální podmínky pro provoz mobilního dopravního hřiště, které je v provozu vždy 1 den v týdnu / září, říjen, duben, květen, červen /.

Od 1.9.2014 bylo uvedeno do provozu druhé pracoviště CPV Bolevecká 468. Je umístěno v jednopatrové budově bývalého domova DUHA, která prošla v roce 2014 a 2015 celkovou rekonstrukcí. Došlo k zmodernizování celého objektu. Nachází se uprostřed panelové zástavby sídliště Horní Měcholupy na území MČ Praha 15 v dosahu MHD. Od 1.9.2016 je v budově mateřské školy 6 tříd. Současná kapacita odloučeného pracoviště je 163 dětí.

Součástí školy je školní kuchyně s jídelnou, která zabezpečuje celodenní stravování  CPV Bolevecká 468.

Zahrada prošla také celkovou rekonstrukcí a v současné době poskytuje podmínky i pro provoz dopravního hřiště. Nejen školní zahrady u obou pracovišť, ale i prostředí hostivařského lesoparku a Hostivařské údolní nádrže na Botiči, které jsou v dosahu, jsou velice příjemným místem k vycházkám.

Od roku 2017 je MŠ Parmská 389 a detašované pracoviště CPV Bolevecká 468, pilotní mateřskou školou v projektu Malá technická Univerzita.

Zřizovatelem mateřské školy je obec. Mateřská škola s oběma objekty je desetitřídní s kapacitou 275 dětí. Třídy jsou především homogenní dle věkových skupin a dvě třídy jsou smíšené.

Zajímavosti:

  • Spánek po obědě – dle potřeb dítěte a přání rodičů

  • Umístění na druhém místě atletické olympiády mateřských škol v roce 2009 a 2011, první místo v roce 2014, druhé místo v roce 2015 A tým a první místo 2015 B tým v roce 2018 druhé místo, v roce 2022 jsme se umístili na prvním místě

  • Dětem jsou nabízeny potraviny v souladu se současnými výživovými požadavky

  • Jídlo se připravuje v konvektomatu

  • Dopravní hřiště na školní zahradě (včetně značek a semaforu); v květnu, červnu, září a říjnu - každé úterý dopoledne výukový program MŠ, odpoledne pro děti a rodiče

  • Řečová výchova - Preventivní a stimulační program V KRAJINĚ SLOV A HLÁSEK je založen na tréninku jazykových schopností (především trénink fonematického uvědomování), které jsou nezbytné pro zvládnutí psaní a čtení v ZŠ – Trénink jazykových schopností podle D.B.Elkonina

  • Úspěchy ve výtvarných soutěžích

  • Umístění na druhém místě atletické olympiády mateřských škol v roce 2009 a 2011, první místo v roce 2014, druhé místo v roce 2015 A tým a první místo 2015 B tým.

  • Pokud je to možné, snažíme se, aby dítě po celou dobu docházky do MŠ mělo stejné paní učitelky

  • Doprava – na všechny akce školy nás pohodlně a bezpečně doveze autobus od školy a zpět

Šablony pro MŠ Parmská

Eu

Název projektu: Šablony pro MŠ Parmská
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004858
Zahájení realizace projektu: 10.2.2017
Ukončení realizace projektu: 9.2.2019
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 804 376 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ a usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

Cílem našeho projektu je podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na osobnostně sociální rozvoj, čtenářskou a matematickou pregramotnost, inkluzi, specifiku práce pedagoga s dvouletými dětmi, prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

a prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání.

Nastavené šablony:

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 16 hodin.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské pregramotnosti, matematické pregramotnosti a inkluze.

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošné posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.