Zápis na školní rok 2022/2023 pro děti z UA

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 PRO DĚTI Z UA s nástupem od 1.9.2022, v souladu se zněním zákona č. 67/2022, §2 odst.5 LEX UKRAJINA, o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.

Vážení rodiče,

jako uprchlíci před válečným konfliktem z Ukrajiny můžete pro vaše dítě podat přihlášku do mateřské školy. Všechny informace naleznete na našich internetových stránkách, kde se můžete seznámit s programem: www.kytickova-materinka.cz

ZÁPIS PROBĚHNE DNE 8. 6. 2022 OD 9.00 DO 16.00 V AREÁLU DETAŠOVANÉHO PRACOVIŠTĚ CPV BOLEVECKÁ 468, PRAHA 10, VSTUP A MÍSTO BUDOU OZNAČENY.

Podání je možné učinit pouze v daném termínu a způsoby podle §37 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád.

Upřednostňujeme osobní podání z důvodu okamžitého vyřízení nesrovnalostí, dotazů a individuálních doplnění.

Postup osobního podání žádosti:

Podávat žádost bude pouze jeden zákonný zástupce, může přijít s dítětem.

Podání proběhne v kanceláři vedoucí školní jídelny – poslední vchod budovy napravo.

Návštěvníky žádáme o trpělivost, pokud přijde více žadatelů najednou.

Dřívější podání není možné. V případě onemocnění kontaktujte ředitelku školy, která s vámi domluví náhradní termín podání nebo využijte jiný způsob podání než osobní.

Výsledky zápisu budou zveřejněny dne 17. 6. 2022 na webových stránkách školy a na venkovní vývěsce naší mateřské školy.

Spádová oblast je MČ Praha 15 a platí pro děti s trvalým bydlištěm Praha 15 (Hostivař a Horní Měcholupy).

ZÁPIS PRO DĚTI CIZINCŮ (viz §20 Školského zákona):

Pro přijetí do školy jsou zákonní zástupci dítěte povinni řediteli školy prokázat oprávněnost pobytu svého a dítěte na území České republiky. Oprávněnost pobytu na území České republiky se prokazuje dokladem podle zvláštního právního předpisu (např. vízum na více než 90 dní).

Děti s odlišným mateřským jazykem mohou mít při vzdělávání v naší MŠ podporu ve výuce češtiny a další péči.

POSTUP ZÁPISU – SOUHRN:

1) Pečlivě si přečíst informace o zápisu v případě nejasností kontaktovat MŠ na e-mail: reditelka@kytickova-materinka.cz

2) Osobně se dostavit 8. 6. 2022 v určené době s originály osobních dokladů.

Doklady:

 • pas či vízum rodiče, rodný list (český překlad) a vízum dítěte
  (nutné povolení k trvalému pobytu po dobu delší než 90 dní a prokázání postavení uprchlíka dokladem dítěte)
 • potvrzení o očkování dítěte
 • pro prokázání současného bydliště ukrajinského dítěte vyžadujeme potvrzení ubytovatele

Základní kritéria přijetí dětí do mateřské školy

V Praze dne 20.4.2022                                            Bc. Eva Svobodová, ředitelka školy

Зарахування на 2022/2023 навчальний рік

ЗАРАХУВАННЯ НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ДЛЯ ДІТЕЙ З УКРАЇНИ з 1.9.2022, відповідно до редакції Закону No 67/2022, §2 пункту 5 LEX UKRAINE, про деякі заходи у зв'язку зі збройним конфліктом на території України

Дорогі батьки,

як біженці з військового конфлікту з України, ви можете подати заяву в дитячий садок на свою дитину. Всю інформацію можна знайти на нашому сайті, де ви також можете ознайомитися з програмою: www.kytickova-materinka.cz

РЕЄСТРАЦІЯ ВІДБУДЕТЬСЯ 8.6. 2022 РОКУ З 9.00 ДО 16.00 У ПРИМІЩЕННІ ОКРЕМОГО РОБОЧОГО МІСЦЯ CPV BOLEVECKÁ 468, ПРАГА 10, ВХІД І МІСЦЕ БУДУТЬ ПОЗНАЧЕНІ.

Подання можуть бути зроблені лише у встановлений термін та способи відповідно до розділу 37 Закону No 500/2004 Coll.

Ми віддаємо перевагу особистим поданням через негайне поводження з розбіжностями, запитами та індивідуальними доповненнями.

Особиста процедура подачі заявки:

Тільки один законний опікун буде застосовуватися, він може прийти з дитиною.

Подача відбудеться в кабінеті керівника шкільної їдальні – останнього входу в будівлю праворуч

Відвідувачів просять запастися терпінням, якщо одночасно прибуває більше одного заявника.

Попереднє подання неможливе. У разі хвороби зв'яжіться з керівником школи, який домовиться з вами альтернативну дату подачі або застосує спосіб подачі, відмінний від особистого.

Результати зарахування будуть опубліковані 17.6.2022 на сайті школи та на відкритій дошці оголошень нашого дитячого садка.

Водозбірна зона є муніципальним районом Прага 15 і діє для дітей з постійним місцем проживання в Празі 15 (Hostivař і Horní Měcholupy).

ЗАРАХУВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ ІНОЗЕМЦІВ (див. розділ 20 Закону про освіту):

Для вступу до школи законні представники дитини зобов'язані довести керівнику школи законність їх проживання та проживання дитини в Чехії. Законність проживання на території Чеської Республіки підтверджується документом відповідно до спеціального правового регулювання (наприклад, віза на термін більше 90 днів).

Діти з іншою рідною мовою можуть мати підтримку у викладанні чеської та іншої турботи під час навчання в нашому дитячому садку.

ПРОЦЕДУРА ЗАРАХУВАННЯ - РЕЗЮМЕ:

1) Уважно прочитайте реєстраційну інформацію у разі виникнення сумнівів звертайтеся в дитячий садок по електронній пошті: reditelka@kytickova-materinka.cz

2) З'явитися особисто 8.6. 2022 року в зазначений час з оригіналами особистих документів.
Документи:

 • паспорт батьків або віза, свідоцтво про народження (чеський переклад) та дитяча віза
  (посвідка на постійне проживання, необхідна більше 90 днів, і підтвердження статусу біженця за допомогою документа дитини)
 • довідка про вакцинацію дитини
 • для підтвердження поточного місця проживання української дитини, нам потрібне підтвердження oорендодавець

Основні критерії прийому дітей до дитячого садка

У Празі 20.4.2022                                                                            Bc. Eva Svobodová, ředitelka školy

Prázdninový MŠ v roce 2022

VÁŽENÍ RODIČE,

v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem MČ Praha 15 budou během prázdninových měsíců zajišťovat provoz tyto mateřské školy:

Všechny mateřské školy pro své děti

 Termíny

MŠ Libkovská + MŠ Boloňská

1.7. - 15.7.2022

MŠ Parmská 388 + MŠ Milánská 472

11.7. - 22.7.2022

MŠ Parmská 389 + MŠ Slunečnice

25.7. - 5.8.2022

MŠ Horolezecká + MŠ Trhanovské náměstí

8.8. - 19.8.2022

V termínu od 22.8. – 31.8.2022 bude ve všech mateřských školách zavřeno.

Mateřské školy budou v těchto termínech přijímat z kapacitních důvodů pouze své kmenové děti.

Možnost přihlásit se k prázdninovému provozu je do 29.5.2022, odkaz na elektronické přihlášení Vám přijde přes aplikaci Twegsee.

MŠ Parmská 389 – Kytičková má dvě pracoviště a prázdninový provoz bude pouze na jednom z nich.

Informace o platbě dostanete po uzavření přihlášek na počátku měsíce června.

 

V Praze dne 10.1.2022                  Bc. Eva Svobodová, ředitelka MŠ

Školní rok 2021/ 2022

Milí rodiče,

dovolená a prázdniny se chýlí ke konci. Školní rok 2021/ 2022 začíná ve středu 1.9.2021. Provoz školy na obou pracovištích bude probíhat od 6.30 – 17.00.

Jmenné seznamy jednotlivých tříd budou k nahlédnutí na nezbytně nutnou dobu 1.9.2021 na vchodových dveří do budovy u obou pracovišť.

Adaptační doba nejmladších dětí

V měsíci září od 1.9.2021 do 17.9.2021  bude provoz třídy zelená kytička (MŠ Parmská 389) a jahodová třída (CPV Bolevecká 468) polodenní. V rámci adaptačního režimu s dětmi pracují obě učitelky současně – dopoledne. Prosím rodiče, aby s tím počítali, pouze v mimořádných případech je možné převést po obědě dítě do jiné třídy na odpočinek.

Nedoporučuji v měsíci září nechávat děti odpočívat v jiné třídě.

Minimální adaptační dobu je dobré umožnit i ostatním nově přijatým dětem ve smíšených třídách. V případě potřeby vše konzultujte s třídními učitelkami, aby nástup Vašeho dítěte proběhl bez problémů.

V denním programu bude v co největší míře (v závislosti na počasí), především pobyt venku na školní zahradě i mimo areál školy. Děti si nebudou ve škole po obědě čistit zuby. Stále trvá zvýšený dohled na osobní hygienu a mytí rukou. Je pro nás nezbytné, zajistit efektivní úklid na mokro a dezinfekci všech prostor a ploch. Žádáme Vás o to, aby si děti do mateřské školy nenosily žádné hračky a plyšáky z domova. Předškolní děti na odpočinek nebudou mít polštářky z domova.

Nejsme schopni zajistit personálně služby u vchodů, proto je umožněn vstup ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DO VNITŘNÍCH PROSTOR ŠKOLY A ŠATEN (ústa a nos chráněný respirátorem), NA NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU. V šatnách budou moci být současně pouze čtyři rodiče a čtyři děti. Ostatní budou čekat před budovou školy. Prosím tedy o rozvržení příchodu do mateřské školy tak, abyste měli dostatek času k předání dítěte. Naléhavě žádám rodiče o příchod nejpozději do 8.15!

DÍTĚ BY S SEBOU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚLO MÍT:

 • Prázdnou podepsanou láhev na pití

 • Oblečení na převlečení do třídy (tepláky nebo legíny nebo kraťasy nebo sukně)

 • Náhradní spodní prádlo

 • V sáčku čistou roušku

 • Pyžamo (ti co odpočívají)

Prosím rodiče, aby pečlivě monitorovali nachlazení svých dětí, děti s projevy zánětu horních cest dýchacích nebudou do školy přijaty. V případě alergií bude postupováno podle aktuálního potvrzení lékaře. Dítěti/žákovi/studentovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Do školy a školského zařízení nemají přístup infekčně nemocné osoby.

Apeluji na všechny zákonné zástupce dětí, aby neopomněli sdělit třídním učitelkám své aktuální kontakty (telefony a e-mailové adresy), na kterých budou v případě potřeby k zastižení!

Stejně jako loňského roku si všichni přejeme, aby další školní rok probíhal ve větším klidu, normálu a pohodě. Těšíme se na Vás a Vaše děti!

Bc. Eva Svobodová, ředitelka školy

Změna výše úplaty za vzdělávání od 1.9.2021

Ředitelka Mateřské školy, Praha 10, Parmská 389 rozhodla po dohodě se zřizovatelem MČ Praha 15 a v souladu s §6 odst.1 Vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání o zvýšení úplaty za vzdělávání (tzv. školné) na výši 700 Kč. Úprava bude platná od 1.9.2021 pro všechny děti vyjma těch, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Provoz jednotlivých tříd

Provoz jednotlivých tříd
MŠ Parmská 389 červená kytička 7.00 - 16.00
modrá kytička 7.00 - 16.30
zelená kytička 7.00 - 16.00
žlutá kytička 6.30 - 17.00
CPV Bolevecká 468 Pomerančová 6.30 - 17.00
Limetková 7.00 - 16.00
Borůvková 7.00 - 16.30
Banánová 7.00 - 16.30
Jahodová 7.00 - 16.30
Švestková 7.00 - 16.30