Provoz MŠ od 1.12.2020 do konce kalendářního roku

Informace k provozu mateřské školy od 1.12.2020 do konce kalendářního roku 2020.

Situace v závislosti na onemocnění Covid - 19 se pomalu zlepšuje, a tak se 30.11. 2020 vrací všichni žáci do škol v režimu dle doporučení MŠMT vydaného 25.11.2020. Opatření týkající se mateřských škol zůstávají neměnná, pouze je zdůrazněno, „že vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je jinak obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi“.

Proto, abychom eliminovali riziko nemoci a karantény naší i Vaší, bylo by dobré dodržet (zatím do vánočních svátků), přijatý způsob předávání dětí u vchodů do budovy. TO ZNAMENÁ, ŽE ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI MAJÍ AŽ DO ODVOLÁNÍ ZÁKAZ VSTUPU DO VNITŘNÍCH PROSTOR ŠKOLY.

Rodičům, kteří si chtějí a mají možnost ponechat děti doma (např. z důvodu obav o zdraví dalších členů rodiny), bude i nadále zajištěno spojení se třídami, aktuální informace na webu, facebooku a možnost konzultací s učitelkami. Proto Vás chci požádat, abyste OBRATEM potvrdili docházku Vašeho dítěte od úterý 1.12.2020 (přes třídní e-maily) třídním učitelkám, nejpozději však do pátku 27.11.2020.

Věřím, že s Vaší pomocí vše zvládneme a budeme moci prožít vánoční svátky ve zdraví a pohodě.

 

V Praze dne 24.11.2020                                        Bc. Eva Svobodová, ředitelka MŠ

Vánoční prázdniny

Vážení rodiče,
na základě dohody MČ Praha 15, OŠKZ a Mateřské školy Parmská 389, zastoupené Bc. Evou Svobodovou, bude provoz v MŠ od 23.12. 2020 - 3.1.2021  přerušen na obou pracovištích MŠ Parmská 389 i CPV Bolevecká 468.

Školy budou od 23.12.2020 do 3.1.2021  uzavřeny.

 

Provoz bude opět zahájen v pondělí 4.1.2021

Preventivní opatření

Preventivní opatření provozu mateřské školy z důvodu zhoršené epidemiologické situace – platné od 2.11.2020

Vážení rodiče, s platností od 2.11.2020 do odvolání (pokud situace dovolí, předpokládám do 30.11.2020) nařizuji po dohodě se zřizovatelem ÚMČ Praha 15 tato opatření pro všechny osoby přítomné či docházející do MŠ podle §164 odst.1 písm.a a §165 odst.1 písm.a zákona č.561/2004 Sb. Školský zákon a podle §3 odst.2 Vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání.

Vzhledem k pracovní neschopnosti nebo OČR některých zaměstnanců, kteří už nemohli své děti zajistit doma jinak, nemohu pokrýt v rámci uvedených opatření provoz mateřské školy v plném rozsahu. Proto apeluji na všechny zákonné zástupce, aby zvážili nutnost účasti jejich dětí na předškolním vzdělávání, pokud to nezbytně nepotřebují, z důvodu pracovních povinností (MD, karanténa, OČR, pracovní a rodinné možnosti aj.). Bude jim zajištěno spojení se třídami a distanční vzdělávání, aktuální informace na webu, facebooku a možnost konzultací s učitelkami.

Stejně jako na sklonku loňského školního roku, přistoupíme k vytvoření neměnných skupin dětí (ze všech tříd) na obou pracovištích. Při pobytu venku bude každá třída na svém vymezeném prostoru na školní zahradě a mimo areál školy. Na procházky budou využívat hlavně lesopark a lokality mimo sídliště.

Příchod do MŠ - Zákonný zástupce (rodič) při příchodu předá zaměstnanci školy dítě a jednu čistou roušku v igelitovém obalu se jménem dítěte. Zákonní zástupci mají až do odvolání zákaz vstupu do vnitřních prostor školy.

Dítě bude mít s sebou igelitovou tašku označenou jménem, ve které bude:

-       Prázdná podepsaná láhev na pití

-       Oblečení na převlečení do třídy (tepláky nebo legíny nebo kraťasy nebo sukně)

-       Náhradní spodní prádlo

-       Pyžamo (ti co odpočívají)

Zaměstnanci MŠ budou při přebírání dítěte vzhledem k doporučení Hygienické stanice hl.m.Prahy, důsledně hodnotit jeho zdravotní stav, zvláště možné příznaky Covid19. Děti s projevy zánětu horních cest dýchacích nebudou do školy přijaty. V případě alergií bude postupováno podle aktuálního potvrzení lékaře. Před vstupem na pozemek školy použijte dezinfekci na ruce (umístěna na vratech).

Od začátku školního roku jsme zavedli pravidla pro zajištění rozumné bezpečnosti, ale zároveň přiměřený a běžný průběh programu tříd. Chtěli jsme zachovat atmosféru jistoty a klidu pro děti, pro vás i pro nás. Bohužel vývoj pandemie nám to nyní na čas znemožnil. Účelem těchto opatření je omezit rizikové kontakty, protože je v tomto období zvýšené nebezpečí, že se bude opakovat nařízení karantény z důvodu onemocnění Covid-19 někoho z dětí nebo zaměstnanců. Opatřením rozdělíme prostory v budovách na skupiny, které se spolu nebudou setkávat v rizikových podmínkách. Tím by dopad případné karantény neměl vést k uzavření celé mateřské školy a ohrožení všech dětí a zaměstnanců.

Tato opatření se dotknou vše zúčastněných, všechny nás omezí a zkomplikují soukromý i pracovní život, ale zároveň nám zabezpečí zdraví a sníží rizika nepříjemných vyšetření a karantény. 

  1. Provoz:
    Provoz MŠ trvá 6,30 – 17,00.

Organizační opatření pro jednotlivá pracoviště budou upřesněna po znovuotevření 2.11.2020

  1. Programy tříd a školy, doplňkové aktivity:

V období platnosti tohoto nařízení bude probíhat běžný program ve třídách včetně tematických činností, cvičení, předškolní přípravy atd.

Ostatní akce plánované na listopad se ruší. Důraz ve třídách platí stále na pobyt venku a větrání všech prostor.

Případné změny jsou možné a budeme vás o nich neprodleně informovat jako dosud! Záleží nám na zdraví nás všech a rádi bychom zůstali nyní v provozu alespoň pro ty, kteří docházku do mateřské školy, nutně potřebují. Chceme co nejdříve obnovit pro všechny bezpečný a normální provoz předškolního vzdělávání!

V Praze dne 29.10. 2020                                                  Bc. Eva Svobodová
                                                                                        ředitelka školy

Uzavření školy

Vážení rodiče,

od dnešního dne, tj. 22.10. do 26.10. 2020 (včetně) podle §3 odst. 2 Vyhlášky č.14/2005 Sb. jsem rozhodla po konzultaci se zřizovatelem, o uzavření školy z důvodu nařízených karanténních opatření (Hygienická stanice hl. m. Prahy ze dne 21.10.2020). Většina zaměstnanců obou pracovišť je v karanténě a čeká na výsledky testů. Za tohoto stavu bychom nebyly schopny zabezpečit běžný chod školy.

Obnovení provozu bude v úterý 27.10.20 v podmínkách podle aktuální situace (riziko dalších karantén). Provoz proběhne pouze pro přihlášené děti v době od 7.00 – 16.00, pokud nedojde k jinému omezení.

Rodiče dětí, které spadají do nařízené karantény kvůli přímému kontaktu, dostali zvlášť e-mail, prosím řiďte se pokyny hygieny. Rodiče dětí, které tento mail nedostanou, ale týká se jich jen uzavření školy, prosím, aby si zjistili podmínky vystavení OČR na OSSZ, informace se průběžně mění.

Prosím sledujte aktuality na stránkách školy a udržujte kontakt se svými učitelkami! Budeme vás průběžně informovat.

Děkuji za vaše pochopení, přeji vám zdraví a těšíme se již brzy na setkání, už opět se všemi dětmi!

Rozhodnutí o uzavření MŠ (Hygienická stanice hl. m. Prahy)


Bc. Eva Svobodová
ředitelka školy

Zpráva pro rodiče

Milí rodiče,

i přes to, že jsme v září zahájili provoz s představou, že bude vše příznivější než v loňském školním roce, po měsíci provozu se vše jeví jinak.

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona, se mimo jiné omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole. I přesto, že se mateřských škol omezení netýká, více než třetina zaměstnanců v mateřské škole má své děti školou povinné. Pokud bude většina z nich čerpat ošetřovné na své dítě, ovlivní to zásadním způsobem chod obou pracovišť. Provoz školy nebude v takovém režimu, jak je běžné, třídní kolektivy se v případě chybějících pedagogů budou muset spojovat.

Proto apeluji na všechny zákonné zástupce, aby zvážili nutnost účasti jejich dětí na předškolním vzdělávání, pokud to nezbytně nepotřebují, z důvodu pracovních povinností. Dále DŮRAZNĚ žádám v této době, kdy je snaha omezit setkávání osob při respektování potřeby provozu mateřských škol, aby rodiče pečující doma o mladší dítě a rodiče, kteří nepracují a jsou doma (není myšleno OSVČ pracující doma a o rodiče pracující mimořádně z domova), aby si v mimořádných týdnech, jakými jsou PODZIMNÍ PRÁZDNINY V ZŠ (26.10. – 30.10.2020), ponechali své dítě doma.

Od 14.10.2020 (včetně) se zatím do konce října ruší všechny hromadné kulturní akce i Den s kolem. Zahájení zájmových aktivit – kroužků, je posunut na začátek měsíce listopadu, konkrétně 2.11.2020. Při vyúčtování za kroužky bude přihlédnuto k tomu, že se v měsíci říjnu nekonaly a přeplatek bude vrácen rodičům. Taktéž bude odečtena poměrná část příspěvku na kulturu v závislosti na proběhlých kulturních akcí.

Prosím všechny rodiče, aby sledovali své e-mailové schránky a potvrzovali přečtení zpráv na třídní e-mail svým třídním učitelkám.

Všichni si přejeme, aby se vše v co nejkratší době vrátilo do normálu. Ráda bych Vám popřála hlavně pevné zdraví a děkuji za pochopení.

V Praze dne 13.10.2020                            Bc. Eva Svobodová, ředitelka školy

Školní rok 2020/ 2021

Milí rodiče,

dovolená a prázdniny se chýlí ke konci. Školní rok 2020/ 2021 začíná v úterý 1.9.2020. Provoz školy na obou pracovištích bude probíhat již v běžném režimu od 6.30 – 17.00. Jmenné seznamy jednotlivých tříd budou k nahlédnutí na nezbytně nutnou dobu 1.9.2020 na vchodových dveří do budovy u obou pracovišť.

V denním programu bude v co největší míře (v závislosti na počasí), především pobyt venku na školní zahradě i mimo areál školy. Děti si nebudou ve škole po obědě čistit zuby. Bude zvýšen dohled na osobní hygienu a mytí rukou. Hračky budou dle potřeby dezinfikovány. Žádáme Vás o to, aby si děti do mateřské školy nenosily žádné hračky a plyšáky z domova. Předškolní děti na odpočinek nebudou mít polštářky z domova.

Dítě by s sebou do mateřské školy mělo mít:

  • Prázdnou podepsanou láhev na pití

  • Oblečení na převlečení do třídy (tepláky nebo legíny nebo kraťasy nebo sukně)

  • Náhradní spodní prádlo

  • V sáčku čistou roušku

  • Děti, které odpočívají - pyžamo

Prosím rodiče, aby pečlivě monitorovali nachlazení svých dětí, děti s projevy zánětu horních cest dýchacích nebudou do školy přijaty. V případě alergií bude postupováno podle aktuálního potvrzení lékaře. Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.[1] (dle manuálu MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19)

Všichni si přejeme, aby tento školní rok probíhal ve větším klidu a pohodě než ten loňský. Těšíme se na Vás a Vaše děti!

Bc. Eva Svobodová, ředitelka školy


[1] Pokud u dítěte/žáka/studenta přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb).

Třídní schůzky

POZVÁNKA

Pro všechny rodiče dětí na třídní schůzky, které se konají:

CPV Bolevecká 468 POMERANČOVÁ TŘÍDA středa 2.9. 16:00
ŠVESTKOVÁ TŘÍDA pondělí 7.9. 16:00
LIMETKOVÁ TŘÍDA úterý
8.9. 16:00
BORŮVKOVÁ TŘÍDA 16:30
BANÁNOVÁ TŘÍDA středa 9.9. 16:00
JAHODOVÁ TŘÍDA čtvrtek 10.9. 16:00
MŠ Parmská 389 ČERVENÁ KYTIČKA čtvrtek

3.9.

16:00
ŽLUTÁ KYTIČKA úterý 8.9. 16:00
MODRÁ KYTIČKA středa 9.9. 16:00
ZELENÁ KYTIČKA čtvrtek 10.9. 16:00


Očekáváme Vaši účast a prosíme, přijďte bez dětí!

Provoz jednotlivých tříd

Provoz jednotlivých tříd
MŠ Parmská 389 červená kytička 7.00 - 16.00
modrá kytička 7.00 - 16.30
zelená kytička 7.00 - 16.00
žlutá kytička 6.30 - 17.00
CPV Bolevecká 468 Pomerančová 6.30 - 17.00
Limetková 7.00 - 16.00
Borůvková 7.00 - 16.30
Banánová 7.00 - 16.00
Jahodová 7.00 - 17.00
Švestková 7.00 - 16.30