Poskytování informací

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup)

1. Název

Mateřská škola, Praha 10, Parmská 389

2. Důvod a způsob založení

Mateřská škola vznikla schválením zřizovací listiny mateřské školy s účinností od 1. 1. 2006 podle §89 odst. 1 písm. k) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, §179 odst. 1 písm. a) zákona561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění, § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Účelem mateřské školy je pečovat o všestranný rozvoj osobnosti dětí v rozsahu, který pro mateřské školy vyplývá z § 33 a § 3, 4, 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

3. Organizační struktura

Mateřská škola je pavilónového typu, disponuje 10 třídami pro 276 dětí, šest tříd je dislokováno na detašovaném pracovišti v CPV Bolevecké 468, Praha 10. Obě pracoviště mají vlastní školní kuchyň, využívají vlastní zahradu.

Provoz mateřské školy je od 6, 30 - 17, 00 hod.

 4. Kontaktní spojení

Mateřská škola, Praha 10
Parmská 389
109 00 Praha 10
Tel.: MŠ Parmská 389: 728 145 771    CPV Bolevecká: 603 356 905
E-mail: reditelka@kytickova-materinka.cz

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Mateřská škola, Parmská 389
109 00 Praha 10

4.2 Adresa pro osobní návštěvu

Mateřská škola, Parmská 389
109 00 Praha 10

Detašované pracoviště CPV Bolevecká 468, 10900 Praha 10

4.3 Úřední hodiny

Po domluvě e-mailem školy reditelka@kytickova-materinka.cz dle potřeby.

 4.4 Telefonní čísla

Ředitelka MŠ: 274 865 853

Hospodářka a vedoucí školní jídelny MŠ Parmská 389: 274 865 854

Hospodářka a vedoucí školní jídelny CPV Bolevecká 468: 603 356 905

4.5 Adresa internetové stránky

http://www.kytickova-materinka.cz

4.6 Datová schránka

ID datové schránky: xir9ps9

4.8 Další elektronické adresy

reditelka@kytickova-materinka.cz

www.facebook.com/mskyticka 

5. Případné platby lze poukázat na účet

MŠ Parmská 389 - 2000888379/0800

CPV Bolevecká 468 - 19-2000888379/0800

6. IČO : 63831520

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

8.2. Rozpočet

9. Žádosti o informace

Získat informace, podávat žádosti, stížnosti, návrhy, podněty atd., lze písemně nebo elektronicky přes datovou schránku.

Přehled žádostí za rok 2020

Žádost

Název

Příloha

     

10. Příjem žádostí a dalších podání

viz. bod 9.

11. Opravné prostředky

Opravný prostředek proti rozhodnutí Mateřské školy lze podat pouze písemně na adresu:

Mateřská škola, Praha 10

Parmská 389

109 00 Praha 10

nebo datovou schránkou.

V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí a proti čemu se žadatel odvolává.

Lhůta pro podání opravného prostředku je uvedena v poučení příslušného rozhodnutí.

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

Speciální formulář pro podání opravného prostředku není vydán.

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat

Speciální formuláře nejsou organizací předepsány

Formuláře najdete např. na webu Portál veřejné správy

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Popisy postupů publikuje Portál veřejné správy.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

  • Zákon č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
  • Vyhláška č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v aktuálním znění
  • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
  • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
  • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních
  • Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
  • Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě,
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

 Znění právních předpisů naleznete na Portálu veřejné správy dále také ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv vedených MVČR a právo EU je k dispozici ve službě EUR-Lex

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Využíván ceník zřizovatele - Městská část Praha 15.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Aktuální ceník naleznete na webových stránkách zřizovatele

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zprávy

Mateřská škola
Parmská 389
109 00 Praha 10

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2000

Činnost mateřské školy v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2000 je zpracována podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"), který stanoví povinnost každoročně zveřejnit údaje o této činnosti v předepsané struktuře vždy do 1. března následujícího kalendářního roku.

V roce 2000 nebyly požadovány žádné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Mateřská škola
Parmská 389
109 00 Praha 10

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2001

Činnost mateřské školy v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2001 je zpracována podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"), který stanoví povinnost každoročně zveřejnit údaje o této činnosti v předepsané struktuře vždy do 1. března následujícího kalendářního roku.

V roce 2001 nebyly požadovány žádné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Mateřská škola
Parmská 389
109 00 Praha 10

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2002

Činnost mateřské školy v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2002 je zpracována podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"), který stanoví povinnost každoročně zveřejnit údaje o této činnosti v předepsané struktuře vždy do 1. března následujícího kalendářního roku.

V roce 2002 nebyly požadovány žádné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Mateřská škola
Parmská 389
109 00 Praha 10

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2003

Činnost mateřské školy v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2003 je zpracována podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"), který stanoví povinnost každoročně zveřejnit údaje o této činnosti v předepsané struktuře vždy do 1. března následujícího kalendářního roku.

V roce 2003 nebyly požadovány žádné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Mateřská škola
Parmská 389
109 00 Praha 10

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2004

Činnost mateřské školy v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2004 je zpracována podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"), který stanoví povinnost každoročně zveřejnit údaje o této činnosti v předepsané struktuře vždy do 1. března následujícího kalendářního roku.

V roce 2004 nebyly požadovány žádné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Mateřská škola
Parmská 389
109 00 Praha 10

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2005

Činnost mateřské školy v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2005 je zpracována podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"), který stanoví povinnost každoročně zveřejnit údaje o této činnosti v předepsané struktuře vždy do 1. března následujícího kalendářního roku.

V roce 2005 nebyly požadovány žádné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Mateřská škola
Parmská 389
109 00 Praha 10

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2006

Činnost mateřské školy v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2006 je zpracována podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"), který stanoví povinnost každoročně zveřejnit údaje o této činnosti v předepsané struktuře vždy do 1. března následujícího kalendářního roku.

V roce 2006 nebyly požadovány žádné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Mateřská škola
Parmská 389
109 00 Praha 10

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2007

Činnost mateřské školy v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2007 je zpracována podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"), který stanoví povinnost každoročně zveřejnit údaje o této činnosti v předepsané struktuře vždy do 1. března následujícího kalendářního roku.

V roce 2007 nebyly požadovány žádné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Mateřská škola
Parmská 389
109 00 Praha 10

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2008

Činnost mateřské školy v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2008 je zpracována podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"), který stanoví povinnost každoročně zveřejnit údaje o této činnosti v předepsané struktuře vždy do 1. března následujícího kalendářního roku.

V roce 2008 nebyly požadovány žádné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Mateřská škola
Parmská 389
109 00 Praha 10

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2009

Činnost mateřské školy v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2009 je zpracována podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"), který stanoví povinnost každoročně zveřejnit údaje o této činnosti v předepsané struktuře vždy do 1. března následujícího kalendářního roku.

V roce 2009 nebyly požadovány žádné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Mateřská škola
Parmská 389
109 00 Praha 10

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2010

Činnost mateřské školy v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2010 je zpracována podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"), který stanoví povinnost každoročně zveřejnit údaje o této činnosti v předepsané struktuře vždy do 1. března následujícího kalendářního roku.

 V roce 2010 nebyly požadovány žádné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Mateřská škola
Parmská 389
109 00 Praha 10

 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011

 Činnost mateřské školy v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011 je zpracována podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"), který stanoví povinnost každoročně zveřejnit údaje o této činnosti v předepsané struktuře vždy do 1. března následujícího kalendářního roku.

 V roce 2011 nebyly požadovány žádné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Mateřská škola
Parmská 389
109 00 Praha 10

 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012

Činnost mateřské školy v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012 je zpracována podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"), který stanoví povinnost každoročně zveřejnit údaje o této činnosti v předepsané struktuře vždy do 1. března následujícího kalendářního roku.

V roce 2012 nebyly požadovány žádné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Mateřská škola
Parmská 389
109 00 Praha 10

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013

Činnost mateřské školy v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013 je zpracována podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"), který stanoví povinnost každoročně zveřejnit údaje o této činnosti v předepsané struktuře vždy do 1. března následujícího kalendářního roku.

V roce 2013 nebyly požadovány žádné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Mateřská škola
Parmská 389
109 00 Praha 10

 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014

Činnost mateřské školy v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014 je zpracována podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"), který stanoví povinnost každoročně zveřejnit údaje o této činnosti v předepsané struktuře vždy do 1. března následujícího kalendářního roku.

V roce 2014 nebyly požadovány žádné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Mateřská škola
Parmská 389
109 00 Praha 10

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015

Činnost mateřské školy v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015 je zpracována podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"), který stanoví povinnost každoročně zveřejnit údaje o této činnosti v předepsané struktuře vždy do 1. března následujícího kalendářního roku.

V roce 2015 nebyly požadovány žádné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Mateřská škola
Parmská 389
109 00 Praha 10

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016

Činnost mateřské školy v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016 je zpracována podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"), který stanoví povinnost každoročně zveřejnit údaje o této činnosti v předepsané struktuře vždy do 1. března následujícího kalendářního roku.

V roce 2016 nebyly požadovány žádné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Mateřská škola
Parmská 389
109 00 Praha 10

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017

Činnost mateřské školy v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 je zpracována podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"), který stanoví povinnost každoročně zveřejnit údaje o této činnosti v předepsané struktuře vždy do 1. března následujícího kalendářního roku.

V roce 2017 nebyly požadovány žádné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Mateřská škola
Parmská 389
109 00 Praha 10

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

Činnost mateřské školy v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 je zpracována podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"), který stanoví povinnost každoročně zveřejnit údaje o této činnosti v předepsané struktuře vždy do 1. března následujícího kalendářního roku.

V roce 2018 nebyly požadovány žádné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Mateřská škola
Parmská 389
109 00 Praha 10

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019

Činnost mateřské školy v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 je zpracována podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"), který stanoví povinnost každoročně zveřejnit údaje o této činnosti v předepsané struktuře vždy do 1. března následujícího kalendářního roku.

Obsah výroční zprávy:

a) Počet podaných Žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

V roce 2019 nebyla podána žádná žádost podle InfZ.

Běžné dotazy, nespadající svou formou a obsahem pod rámec InfZ, jsou řešeny průběžně telefonicky nebo při osobním jednání.

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace nepodal žádný žadatel.

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti všech rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

Nebyl vydán žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

e) Počet stížností podaných podle § 16a InfZ (stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace), důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

Nebyly podány stížnosti podle § 16a InfZ.

f) Další informace vztahující se k uplatňování uvedeného zákona:

Není vydán žádný speciální pokyn k vyřízení žádosti o informace. Podpůrně je využíván sazebník úhrad za informace poskytované dle zákona č. 106/199Sb. o svobodném přístupu k informacím vydaný zřizovatelem.

Povinně zveřejňované informace podle InfZ jsou uvedeny na webových stránkách mateřské školy v rubrice "Povinně zveřejňované informace".

Mateřská škola poskytuje informace i podle zvláštních zákonů (např. zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů). Informace poskytované podle zvláštních zákonů se v této výroční zprávě nepodchycují.

V Praze dne 20.1.2020
Bc. Eva Svobodová, ředitelka MŠ


Mateřská škola
Parmská 389
109 00 Praha 10

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020

Činnost mateřské školy v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 je zpracována podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"), který stanoví povinnost každoročně zveřejnit údaje o této činnosti v předepsané struktuře vždy do 1. března následujícího kalendářního roku.

Obsah výroční zprávy:

a) Počet podaných Žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

V roce 2020 nebyla podána žádná žádost podle InfZ.

Běžné dotazy, nespadající svou formou a obsahem pod rámec InfZ, jsou řešeny průběžně telefonicky nebo při osobním jednání.

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace nepodal žádný žadatel.

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti všech rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

Nebyl vydán žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

e) Počet stížností podaných podle § 16a InfZ (stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace), důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

Nebyly podány stížnosti podle § 16a InfZ.

f) Další informace vztahující se k uplatňování uvedeného zákona:

Není vydán žádný speciální pokyn k vyřízení žádosti o informace. Podpůrně je využíván sazebník úhrad za informace poskytované dle zákona č. 106/199Sb. o svobodném přístupu k informacím vydaný zřizovatelem.

Povinně zveřejňované informace podle InfZ jsou uvedeny na webových stránkách mateřské školy v rubrice "Povinně zveřejňované informace".

Mateřská škola poskytuje informace i podle zvláštních zákonů (např. zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů). Informace poskytované podle zvláštních zákonů se v této výroční zprávě nepodchycují.

V Praze dne 20.1.2021
Bc. Eva Svobodová, ředitelka MŠ


Mateřská škola
Parmská 389
109 00 Praha 10

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021

Činnost mateřské školy v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021 je zpracována podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"), který stanoví povinnost každoročně zveřejnit údaje o této činnosti v předepsané struktuře vždy do 1. března následujícího kalendářního roku.

Obsah výroční zprávy:

a) Počet podaných Žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

V roce 2021 byla podána 1 žádost podle InfZ.

VěcPoskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Mateřské škole, Praha 10, Parmská 389 byla dne 21. 10. 2021 e-mailem doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žádáte:

 Dobrý den,

žádám o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a jako zastupitel dle Zákona 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze:

- seznam dětí mateřské školy ve formátu pořadové číslo, adresa bydliště/trvalého pobytu v rozsahu ulice bez čísla popisného (bez jména a příjmení a dalších údajů). V případě, že by oddělení čísla popisného představovalo náročný úkon, lze uvést adresu v podobě, kterou disponujete.

Odpověď prosím zaslat na email XXXXXXXXXXXXX

Děkuji.

Jméno: Miroslav XXXXX
Funkce: XXXXX Prahy 15
Adresa: XXXXX
Datum narození: XXXXXX

K vaší žádosti sděluji, že není možné poskytnout jakékoliv identifikační údaje dětí (Jméno, Příjmení, Bydliště, Datum narození a jakýkoliv jednoznačný identifikační údaj což je i jednoznačné pořadové identifikační číslo ve školní matrice)

 

Statistický seznam bydliště dětí, navštěvující naši mateřskou školu:

2x Bělinského

2x Boloňská

4x Bolevecká

1x Bruslařská

2x Budapešťská

3x Drtikolova

1x Ejpovická

4x Gercenova

1x Golfová

34x Hornoměcholupská

4x Hostivařská

2x Chudenická

31x Janovská

1x Kozmíkova

20x Livornská

17x Mantovská

30x Milánská

16x Modenská

17x Na Křečku

12x Nad Přehradou

1x Nám. Václava Holého

4x Neapolská

6x Padovská

6x Parmská

1x Pod Průsekem

1x Pod Štěpem

1x Pod Vartou

3x Plukovníka Mráze

1x Přeštická

2x Ravennská

3x Rižská

1x Štěrboholská

2x Strašnická

1x Tenisová

1x U Golfu

25 x Veronské náměstí

1x Vladycká

1x Zápasnická

S pozdravem,
Bc. Eva Svobodová, ředitelka MŠ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Běžné dotazy, nespadající svou formou a obsahem pod rámec InfZ, jsou řešeny průběžně telefonicky nebo při osobním jednání.

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace nepodal žádný žadatel.

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti všech rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

Nebyl vydán žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

e) Počet stížností podaných podle § 16a InfZ (stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace), důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

Nebyly podány stížnosti podle § 16a InfZ.

f) Další informace vztahující se k uplatňování uvedeného zákona:

Není vydán žádný speciální pokyn k vyřízení žádosti o informace. Podpůrně je využíván sazebník úhrad za informace poskytované dle zákona č. 106/199Sb. o svobodném přístupu k informacím vydaný zřizovatelem.

Povinně zveřejňované informace podle InfZ jsou uvedeny na webových stránkách mateřské školy v rubrice "Povinně zveřejňované informace".

Mateřská škola poskytuje informace i podle zvláštních zákonů (např. zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů). Informace poskytované podle zvláštních zákonů se v této výroční zprávě nepodchycují.

V Praze dne 20.1.2021
Bc. Eva Svobodová, ředitelka MŠ


Mateřská škola
Parmská 389
109 00 Praha 10

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022

Činnost mateřské školy v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 je zpracována podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"), který stanoví povinnost každoročně zveřejnit údaje o této činnosti v předepsané struktuře vždy do 1. března následujícího kalendářního roku.

Obsah výroční zprávy:

a) Počet podaných Žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

V roce 2020 nebyla podána žádná žádost podle InfZ.

Běžné dotazy, nespadající svou formou a obsahem pod rámec InfZ, jsou řešeny průběžně telefonicky nebo při osobním jednání.

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace nepodal žádný žadatel.

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti všech rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

Nebyl vydán žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

e) Počet stížností podaných podle § 16a InfZ (stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace), důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

Nebyly podány stížnosti podle § 16a InfZ.

f) Další informace vztahující se k uplatňování uvedeného zákona:

Není vydán žádný speciální pokyn k vyřízení žádosti o informace. Podpůrně je využíván sazebník úhrad za informace poskytované dle zákona č. 106/199Sb. o svobodném přístupu k informacím vydaný zřizovatelem.

Povinně zveřejňované informace podle InfZ jsou uvedeny na webových stránkách mateřské školy v rubrice "Povinně zveřejňované informace".

Mateřská škola poskytuje informace i podle zvláštních zákonů (např. zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů). Informace poskytované podle zvláštních zákonů se v této výroční zprávě nepodchycují.

V Praze dne 20.1.2022
Bc. Eva Svobodová, ředitelka MŠ


Mateřská škola
Parmská 389
109 00 Praha 10

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023
 
Činnost mateřské školy v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023 je zpracována podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"), který stanoví povinnost každoročně zveřejnit údaje o této činnosti v předepsané struktuře vždy do 1. března následujícího kalendářního roku.
 
Obsah výroční zprávy:
 
a) Počet podaných Žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
V roce 2023 nebyla podána žádná žádost podle InfZ.
Běžné dotazy, nespadající svou formou a obsahem pod rámec InfZ, jsou řešeny průběžně telefonicky nebo při osobním jednání.
 
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace nepodal žádný žadatel.
 
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti všech rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:
 
Nebyl vydán žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
 
d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:
Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
 
e) Počet stížností podaných podle § 16a InfZ (stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace), důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
Nebyly podány stížnosti podle § 16a InfZ.
 
f) Další informace vztahující se k uplatňování uvedeného zákona:
Není vydán žádný speciální pokyn k vyřízení žádosti o informace. Podpůrně je využíván sazebník úhrad za informace poskytované dle zákona č. 106/199Sb. o svobodném přístupu k informacím vydaný zřizovatelem.
 
Povinně zveřejňované informace podle InfZ jsou uvedeny na webových stránkách mateřské školy v rubrice "Povinně zveřejňované informace".
 
Mateřská škola poskytuje informace i podle zvláštních zákonů (např. zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů). Informace poskytované podle zvláštních zákonů se v této výroční zprávě nepodchycují.
 
V Praze dne 20.1.2024
Bc. Eva Svobodová, ředitelka MŠ