Kritéria přijetí

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let.

 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z uvedených kritérií.

Ta jsou platná i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciální vzdělávací potřeby musí být doloženy lékařem a školským poradenským zařízením.

Kritéria:

  1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu MČ Praha 15. Tzn. dítě, které dosáhne pěti let do 31.8. daného roku, až do doby zahájení povinné školní docházky.
  2. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31.8. daného roku) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
  3. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31.8. daného roku) dosáhne nejméně třetího roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
  4. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které dosáhne nejméně třetího roku věku do konce daného kalendářního roku (do 31.12.2020), podle data narození od nejstarších po nejmladší.
  5. Ostatní děti z nespádové oblasti MČ Praha 15 v pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity školy. 

 V Praze dne 1.2.2020                                Bc. Eva Svobodová, ředitelka mateřské školy