Kritéria přijetí

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let.

 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z uvedených kritérií.

Ta jsou platná i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciální vzdělávací potřeby musí být doloženy lékařem a školským poradenským zařízením.

Kritéria:

  1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu MČ Praha 15. Tzn. dítě, které dosáhne pěti let do 31.8. daného roku, až do doby zahájení povinné školní docházky.
  2. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31.8. daného roku) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
  3. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31.8. daného roku) dosáhne nejméně třetího roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
  4. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které dosáhne nejméně třetího roku věku do konce daného kalendářního roku (do 31.12. daného roku), podle data narození od nejstarších po nejmladší.

Spádová oblast je MČ Praha 15 a platí pro děti s trvalým bydlištěm Praha 15 (Hostivař a Horní Měcholupy). Platí pouze pro trvalé bydliště uvedené v občanském průkazu či ve výpisu evidence obyvatel převzatém z matriky Prahy 15 ke dni 2.5.2024. Nájemní smlouvy se jako doklad o trvalém bydlišti neuznávají.

 V Praze dne 1.1.2024                                Bc. Eva Svobodová, ředitelka mateřské školy